4BUILD STANDARD

4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. Uporabniki so gradbena podjetja, gradbeni inženiringi, (pod)izvajalci,  druga gradbena operativa, projektanti in projektantske hiše.

4BUILD zagotavlja celovito podporo upravljanju projekta, od načrtovanja z oceno investicije, razpisa,  predračuna, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa. Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko za Visoko gradnjo. Možnost uporabe dodatnih podatkovnih zbirk. S povezavo na informacijsko modeliranje gradbenih objektov (BIM) je omogočeno tudi natančno spremljanje terminskega plana (4D) in finančnih učinkov (5D) glede na stopnjo dokončanosti projekta.

4BUILD STANDARD vključuje funkcionalnosti:

 • KALKULACIJSKE OSNOVE
  urejanje standardne baze opisov in normativov (klasična metoda ali tehnična kalkulacija); urejanje proizvodnih virov in urejanje nabora cenikov; izdelava lastnih podatkovnih zbirk opisov z normativi in proizvodnimi viri; standardizirane podatkovne zbirke za različna področja gradbeništva; enostaven uvoz popisov in privzemanje tehnologije in normativov za tržni izračun vrednosti; samodejno dodajanje opisov in cen k standardnim šifram postavk (Excel, PIS,BIM)
 • PROJEKTI
  izbor, pregled in urejanje projekta, skupine projektov, podatki o projektu (vrsta, številka in datum gradbenega dovoljenja, datum pričetka, rok zaključka, vrednost, kraj izvedbe, investitor, izvajalec, projektivni biro, vodja projekta, vodja del, nadzornik, revident…) Analiza projekta s podrobnim pregledmo vrednosti pogodbenih predračunov in prikaz trenutne vrednosti projekta ter stopnja dokončanosti. Seznam vseh predračunov, situacij predhodnih obdobij in v pripravi, objavljenih in zaključenih tenderjev, seznam podizvajalcev na projektu in analiza obračunanih postavk s prikazom predhodne vrednosti obračuna in tekočega stanja obračunanih količin in vrednosti po posameznih postavkah in skupinah del.
 • PREDRAČUNI
  priprava predračuna del s sestavo lastnih pozicij ali iz razpoložljivih zbirk; hitra ocena investicije s prikazom ključnih postavk na projektu; urejanje vsebine predračunov in kalkulacijskega cenika; ABC analiza; pregledna izdelava izvlečkov popisov po posameznih objektih; vrstah in podvrstah del; hitro ugotavljanje finančnih posledic spremembe na projektu; uporabnost že izdelanih projektov, ki povečajo vrednost podatkovnih zbirk; celovit pregled na časovni in denarni okvir projekta (4D in 5D tehnologija).
 • OBRAČUNI
  priprava situacij na projektu s prikazom obračunanih količin posameznega obdobja; urejanje količin situacije; gradbena knjiga; priprava listov gradbene knjige z izmerami in skicami; enostaven izračun izmer s pomočjo formul geometrijskih likov; dnevno vodenje gradbenega dnevnika; ABC analiza; celovit vpogled nad stroški in pregled ključnih postavk in virov na projektu; tiskanje situacije in obračunskih listov; hitra priprava mesečnih obračunov s prikazom vseh ključnih informacij na enem mestu; priprava in tiskanje računa; pokalkulacije
 • TENDER / PODIZVAJALSKI MODUL
  priprava razpisov za kooperante in podizvajalce; celovit pregled po posameznih ponudbah; primerjava ponudb; učinkovito delo s tenderji; pregledi; poročila in analize nad podizvajalci
 • PLANIRANJE / TERMINIRANJE
  kreiranje in urejanje plana aktivnosti na projektu; izračun trajanja del; časovno optimiziranje posameznih aktivnosti na projektu; prikaz gantogram; urejanje delovnega koledarja; izvoz v MS Project
 • PROJEKTIVA
  urejanje vsebine popisov; priprava ocene investicije; ABC analiza postavk; tiskanje; samodejno dodajanje opisov in cen k standardnim šifram postavk (Excel, PIS, BIM); enostaven izračun predizmer s pomočjo formul geometrijskih likov; pregledna izdelava izvlečkov popisov ključnih postavk na projektu; hitro ugotavljanje finančnih posledic spremembe na projektu; uporabnost že izdelanih projektov, ki povečajo vrednost podatkovnih zbirk; izpis in izvoz podatkov (formati .pdf, .rtf, .xls, .jpg … ); večja usklajenost projektne dokumentacije; dvig produktivnosti zaradi boljše izmenjave informacij med udeleženci; nov pogled na vizualizacijo projekta
 • BIM Tehnologija (ni zajeto – doplačilo)
 • Druge podatkovne zbirke (ni zajeto – doplačilo)