Uvajanje UI v 4BUILD

Kaj je UI

Oznaka UI je v informatiki pogosto uporabljena z različnimi pomeni. S tujko na ta način označujemo uporabniški vmesnik (user interface). V slovenščini pa kratica v širšem pomenu označuje umetno inteligenco, v ožjem pomenu pa uporabniške izkušnje oziroma strojno učenje. Ti principi so uvedeni tudi v programsko opremo 4BUILD. UI uporabniku pomaga pri kreiranju ponudbenega predračuna s tehnološko normativnim izračunom prodajne cene za posamezne postavke.

Pri pripravi stroškovne ocene ponudbenega predračuna mora uporabnik definirati tehnologije, ki bodo uporabljene pri izvedbi posameznih postavk. Vsak obstoječ popis del za razpisana dela, ki je bil stroškovno ovrednoten s pomočjo  normativa, tehnologijo ali samo s prodajno ceno, je lahko uporabljen pri pripravi novega predračuna. Z uporabo UI algoritmov se ta postopek bistveno skrajša in poenostavi.

Prvi korak: Poišči normativ

Funkcija Poišči normativ vsebuje algoritem, ki temelji na principih UI. Za predračun, ki je trenutno v obdelavi, skuša vsaki postavki najti tehnološko ozadje in prodajno ceno. Pregleda celotno bazo obstoječih predračunov v seznamu projektov. V kolikor najde identičen opis del, samodejno dopolni postavko s tehnologijo, normativom in ceno po zadnji uporabljeni tehnologiji istovrstne postavke. Več kot je predračunov v bazi, večja je možnost, da program samodejno ponudi ceno in tehnologijo za posamezno postavko.

Drugi korak: Dopolni manjkajoče

Z uporabo funkcionalnosti Popisi brez normativov je mogoče prikaz omejiti na postavke brez normativa. Le-te je potrebno tehnološko in normativno obdelati na enega od standardnih načinov – ročno, iz lastne baze standardnih popisov, iz dobaviteljskih baz ali iz standardnih baz programa 4BUILD.

Pomen strojnega učenja

Vsaka obdelana postavka pomeni dodano vrednost obstoječi bazi predračunov. S tem dobijo vsi pretekli predračuni oprijemljivo vrednost pri naslednjih projektih, tudi če niso bili potrjeni s strani naročnika.

Z uvajanjem UI je postopek priprave predračuna v programskem orodju 4BUILD še hitrejši in enostavnejši. Pomeni velik korak k temu, da se iskanje po bazah podatkov ter presoja najbolj ustrezne tehnologije zmanjša na minimum. Tehnologu in kalkulantu prihrani čas, ki ga lahko porabita za pregled in optimizacijo proizvodnih virov, cen in tehnologije, ter za prilagoditev ponudbe glede na specifiko posameznega projekta in konkurenčnosti trga. Ponudniku pa predstavlja konkurenčno prednost, ker je predračun pripravljen s konkretnim tehnološkim ozadjem, kar mu omogoča realno stroškovno oceno projekta in ga vnaprej opozori na morebitna tveganja.