4BUILD – Variantni izračuni stroškov objekta

Strošek gradnje in energetska učinkovitost

Pri gradnji objekta je investitor običajno v položaju, ko mora sklepati kompromise. Na eno stran tehtnice mora postaviti pričakovane lastnosti objekta, ki odražajo njegove želje in potrebe. Na drugo strani pa je pričakovana cena investicije. Nekaterih vidikov (estetika, funkcionalnost, prijaznost okolju…) ni mogoče neposredno stroškovno ovrednotiti. Obstajajo pa vidiki, ki jih je mogoče predstaviti tudi vrednostno. Na prvem mestu je seveda cena projekta. Eden pomembnih vidikov pa je tudi energetska učinkovitost objekta. Z izbiro materialov in tehnologije gradnje so v dobršni meri definirani tudi energetski parametri. Z uporabo kompleksnih metod izračuna pa je mogoče natančno primerjati višino stroškov gradnje in predvideno višino obratovalnih stroškov v odvisnosti od izbrane tehnologije.

Priprava ocene stroška s programom 4BUILD

4BUILD omogoča oceno stroška gradnje s pripravo popisov ob upoštevanju izmer, normativov in trenutnih cenikov za material in delo. Priprava popisov je hitra in enostavna. Uporabniku je na voljo več načinov vnosa. Zmogljiv vmesnik za uvoz iz Excela omogoča preprost prenos podatkov iz tabelarične oblike v ustrezne programske strukture. Z metodo copy-paste je mogoče uporabiti podatke starejših projektov. Če pa ustreznih podatkov ni na voljo, je mogoče uporabiti popise iz standardnih baz, ki so priložene programu.

Normativno ozadje popisov daje osnovo za izračun predvidenega stroška gradnje. V podatkovni bazi tehnologij in normativov se nahaja več 10000 standardiziranih postavk, njihovo število pa se neprestano veča. Skrbništvo nad podatkovnimi bazami izvaja ekipa sodelavcev, ki v kontaktu s proizvajalci zagotavlja ažurnost in pravilnost normativov ter ustreznost cen.

Iz tako pridobljenih podatkov je mogoče pripraviti:

  • oceno stroška projekta
  • ABC analizo postavk – katere postavke so ključne pri vrednosti projekta
  • ABC analizo virov – kateri viri so ključni pri vrednosti projekta

V primeru izvedbe projekta popisi predstavljajo tudi osnovo za evidentiranje opravljenega dela in izdajo gradbenih situacij ter predračunske in obračunske analize.

Variantni izračuni stroškov projekta

Pri izdelavi variantnih izračunov predvidimo različne materiale ali tehnologije, ki jih lahko uporabimo pri gradnji objekta. Te spremembe bodo spremenile strošek izvedbe, na drugi strani pa se bodo spremenili tudi predvideni stroški uporabe. V 4BUILD-u je v ta namen pripravljenih več funkcionalnosti, s katerimi kar najhitreje pripravimo variantne izračune.

S spremembo vira program v enem zamahu po celotnem predračunu zamenja predvideni vir z drugim in izračuna novo vrednost projekta. Na ta način lahko npr. namesto stiropora debeline 5 cm predvidimo stiropor debeline 12 cm in primerjamo oceni stroška.

Sprememba tehnologije pa zamenja predvideno tehnologijo in preračuna vrednost. Tako npr. tehnologijo Izdelava lahke izolacijske fasade s ploščami velikosti 50×100 cm zamenjamo s tehnologijo Izdelava lahke izolacijske fasade z lamelami velikosti 30×100 cm.

Analiza upravičenosti

S stroškovno analizo projekta so vidni neposredni učinki na ceno izvedbe projekta. Analiza upravičenosti izbire posamezne inačice pa mora upoštevati tudi energetsko bilanco objekta. Le-ta zajema vse vplive sprememb na ceno projekta v celotnem življenjskem ciklu (izraba energije za ogrevanje, hlajenje ali osvetljevanje, okoljski vplivi in množica drugih dejavnikov).

Obstajajo različni pristopi k energetskim izračunom. Med sabo se razlikujejo po številu vhodnih parametrov, metodi izračuna, posledično pa seveda po natančnosti in zanesljivosti rezultata. Kompleksnejše metode z več upoštevanimi parametri seveda dajejo boljše rezultate. Zaradi pomanjkanja vhodnih podatkov in primernih orodij za izračun gre v večini primerov za obilico ročnega dela, ki ga je smiselno vložiti le pri kompleksnejših projektih in najzahtevnejših investitorjih. Rezultati izračunov s preprostimi metodami, ki upoštevajo majhno število osnovnih gabaritov objekta, so lahko zelo nenatančni ali celo zavajajoči.

BIM tehnologija

BIM (Building Information Modelling) tehnologija prinaša nov pogled na projektiranje objektov. Enotni informacijski model zgradbe bo vseboval vse podatke, ki se trenutno nahajajo v različnih sistemih (projektant, izvajalec, naročnik, proizvajalec) in v različnih oblikah (papir, 2D modeli, 3D modeli, informacijski sistemi…). S tem se bo zmanjšal »komunikacijski šum« med posameznimi deležniki, ki povzroča izbiro neoptimalnih rešitev in tako imenovane »slabe stroške«. Ti nastajajo zaradi pomanjkljivega pretoka podatkov skozi sistem. Po raziskavah jih 17% nastane v fazi koncipiranja in projektiranja, 26% v fazi izgradnje in kar 57% v fazi vzdrževanja.

Program 4BUILD že uporablja BIM tehnologijo. Vizija pa je izdelava energetskega modula, ki bo omogočal energetske izračune z uporabo podatkov iz BIM knjižnic (npr. BIM OBJECT). V njih proizvajalci materialov in opreme definirajo atribute kot je npr. energetska toplotna prehodnost, nujno potrebne za pripravo energetske bilance.

Zaključek

Program 4BUILD s primerjavo variantnih izračunov stroška glede na uporabljeno tehnologijo investitorju nudi pomoč pri izbiri stroškovno optimalnih rešitev v fazi gradnje. Izziv za prihodnost pa je celovita implementacija BIM tehnologije pri izdelavi energetskih izračunov. Ti bodo poenostavili in skrajšali zahtevne postopke pridobivanja in obdelave podatkov, oceni stroška projekta pa dodali povsem novo dimenzijo.