Spremljava stroškov objekta v celotnem življenskem cilku

Spremljava in nadzor stroškov je eden najpomembnejših dejavnikov pri presoji izvedljivosti in ekonomske upravičenosti slehernega projekta. Gradbeni projekti pri tem niso nobena izjema. Za uspešno izvedbo projekta v dogovorjenem času in v okvirih predvidene stroškovne vrednosti je potrebno natančno predvideti in redno spremljati vse stroške, ki nastajajo na projektu, nastala odstopanja pa pravočasno in ustrezno evidentirati.  Seveda pa je izvedba gradbeniškega projekta šele pričetek življenjskega cikla objekta. Ko objekt zaživi, je nadzor nad stroški vzdrževanja izjemnega pomena za sprejemanje pravilnih odločitev v zvezi s prenovo objekta. V podjetju Hermes se že več kot 25 let ukvarjamo z razvojem informacijskih rešitev za gradbeništvo, nabor rešitev pa se širi na vse življenjske faze objekta.

Programske rešitve Hermes

Programske rešitve podjetja Hermes omogočajo hiter vpogled ter analizo predvidenih in nastalih stroškov od zamisli do izvedbe. Bistvena prednost, ki jo prinašajo uporabniku, je enotna platforme za vse projekte in centralizirana baza podatkov o projektih. Gradbeniški projekt se obravnava celovito od prve skice do končnega obračuna in pokalkulacije z mogočim nadaljevanjem spremljave v fazi uporabe. Odprtost sistema omogoča povezavo z ERP sistemi, kar zagotavlja dostopnost vseh podatkov o posameznem projektu na enem mestu. Obsežen nabor podatkovnih zbirk z normativi in cenami pa zagotavlja programu vsebinsko ozadje za samodejno določitev stroškovnih in časovnih gabaritov projekta.

4BUILD

Uporabnik lahko dostopa do temeljito prečiščenih podatkovnih zbirk, ki so dosegljive on-line. V sklopu Kalkulacijske osnove lahko upravlja tudi lastne podatkovne zbirke in generira lastne cenike. Projekti in skupine projektov so organizacijska struktura, v katero lahko uporabnik umesti Predračune. Predračun je mogoče pripraviti na različne načine. Poleg preprostega ročnega vnosa in podvajanja obstoječih predračunov vsebuje program tudi zmogljiv vmesnik za uvoz popisov iz Excela. S popisi, tehnologijami in normativi je pripravljen količinski in cenovni okvir predračuna. Pri tem lahko upoštevamo lastne ali standardne normative ter uporabljamo različne cenike za materiale in storitve. V Obračunih je mogoče pripraviti gradbeno knjigo, gradbeni dnevnik ter izpisati situacije. S Tenderji je iskanje najugodnejšega ponudnika hitro in preprosto. Planiranje pa je pripomoček za pripravo terminskega plana na osnovi normativne porabe časa. Projektantom je namenjen zavihek Projektiva, kjer na enem mestu najdejo vse potrebno za hitro pripravo in uporabo ocene stroška projekta na osnovi projektantskih popisov. Vsi sklopi vsebujejo tudi velik nabor poročil, ki tabelarično ali grafično ponazarjajo podatke projekta.

Standardni metodi kalkuliranja (»iz posamezne enote na količino«) je dodana tako imenovana tehnična kalkulacija (»iz količine na posamezno enoto«), ki omogoča določanje posamičnih normativov na osnovi izkustvenih norm. V našem gradbeništvu je metoda manj znana, na nemško govorečem področju pa je tak način predračunavanja že dolgo znan in uveljavljen v praksi. Program je preveden tudi v več tujih jezikov.

Mobilni in spletni vmesnik

4BUILD Mobile je mobilni dodatek, namenjen hitremu vpogledu v podatke projekta s katerekoli lokacije. Uporabniku nudi vpogled v ključne podatke predračuna oziroma ocene stroška, vpogled v izstavljene situacije ter opravljene količine po posameznih postavkah, gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

4BUILD Inženiring omogoča vpogled in urejanje podatkov v spletnem brskalniku. Namenjen je predvsem poenostavitvi postopka izbire podizvajalcev ter vnosu opravljenih količin neposredno na gradbišču. Podizvajalcem je na voljo omejen izbor funkcionalnosti in poročil. Dostopajo lahko izključno do predračunov, skupin in postavk, ki so jim ponujene v oceno ali na katerih so izbrani kot podizvajalci.

Gradbenega dashboard je povsem prilagojen specifiki posameznega naročnika. Vodje projektov in drugi deležniki lahko v svojih brskalnikih spremljajo rezultate projektov, strukturo in višino stroškov ter uresničevanje finančnega plana.

Spremljava in vzdrževanje objektov

4MAINT je orodje za upravljalce in vzdrževalce objektov. Pomaga pri pregledu,načrtovanju in izvajanju aktivnosti v zvezi z upravljanjem objekta. Za celoten objekt, posamezne dele ali za posamezne naprave, nameščene v tem objektu, je mogoče časovno načrtovanje, teminiranje in izvajanje vzdrževalnih del. Na kartici dogajanja je za napravo ali del objekta mogoče videti vse vzdrževalne posege, analizirati njihovo pogostost in gibanje stroškov. Sistem opomnikov skrbi, da katera od aktivnosti ne ostane neizvedena. Vodja vzdrževanja pa ima takojšen vpogled v zasedenost izvajalcev in stanje izvedenih del.

BIM tehnologija

Področje, ki ga v zadnjih letih nobena sodobna rešitev ne more zaobiti, je BIM tehnologija. Povezljivost vseh deležnikov v celotnem življenjskem ciklu projekta na enotnem projektnem modelu je moto, ki mu sledimo tudi v Hermesu. S programskim dodatkom 4BUILD BIM omogočamo nadgradnjo projektantovega običajnega tridimenzionalnega delovnega okolja z normativnim ozadjem, ki projektu doda četrto (čas) in peto dimenzijo (denar). Ta rezultat je zagotovljen brez bistveno povečanega obsega dela za projektanta. Razširjen nabor atributov standardnih elemenotv, s katerimi običajno operira projektant, vsebuje tudi nekaj ključnih informacij o tehnološkem ozadju elementa. Inteligenten in samoučeč algoritem prepoznave projektantovih elementov v programu 4BUILD pa iz teh elementov na hiter in za uporabnika enostaven način pripravi seznam popisov in ga opremi s tehnološkim ozadjem. Na ta način dobimo tako oceno stroška projekta kot tudi oceno porabe posameznih virov (delo, material), tako količinsko kot vrednostno.

Z uporabo standardiziranih BIM objektov so zagotovljeni tudi podatki, ki jih potrebujejo pri svojem delu vzdrževalci. Unikatni BIM identifikatorji vgrajenih elementov so osnova za informatizacijo procesa vzdrževanja, saj lahko enolično prepoznamo vsak vgrajeni element, definiramo zahteve za njegovo vzdrževanje, potrebne ključne rezervne dele in avtomatiziramo naročanje ter dobavo rezervnih delov ali materiala za vzdrževanje.

Naš cilj je, integrirati 4BUILD z vsemi orodji, ki na našem tržišču projektantom predstavljajo nenapisan standard in imajo največji tržni delež. 4BUILD BIM že omogoča integracijo ArchiCAD (verzija 20), Urbano (od 9.0 dalje) in Plateia. V pripravi so tudi 4BUILD BIM knjižnice tipskih elementov za ta orodja. V razvoju ali v pripravi pa so tudi integracije z nekaterimi drugimi razširjenimi rešitvami (Revit, AllPlan, DDS-CAD). Zaradi prožne zasnove vmesnika pa so mogoče integracije tudi s katerim koli drugim orodjem, katerega informacijska platforma dovoljuje izdelavo razširjenih naborov atributov in tipskih knjižnic.