4Build v medijih – “Revija Gradbenik” – 27.2.2018

4BUILD Ocena investicije

Funkcionalnost »Ocena investicije« je prva od novosti programa 4BUILD v letu 2018 in je že na voljo vsem uporabnikom paketa 4BUILD  Standard. Uvaja princip izkustvene ocene stroška na osnovi grobih podatkov novega projekta, oplemenitenih z izkušnjami že izvedenih projektov.

Predvideni strošek projekta

Prvi korak pri odločitvi o smiselnosti in izvedljivosti gradbenega projekta je ocena investicije. Investitorju nudi odgovor na vprašanje, ali predvideni strošek presega razpoložljive finančne okvire. Za pripravo predračuna z natančno oceno vrednosti investicije je potrebno pripraviti popise z izmerjenimi in izračunanimi količinami. Le-te je potrebno dopolniti s kalkulacijskimi cenami. S prilagoditvijo cen na tržne razmere in na specifiko posameznega objekta se oblikuje končna predračunska vrednost. Dobljeni rezultat je sicer natančen, a je potrebno za izračun pridobiti precej podatkov in porabiti tudi kar nekaj časa.

Običajno pa je v prvi fazi investitorju dovolj izkustvena ocena, katere primarna naloga je opisati red velikosti investicije. Izkušeni gradbinci znajo velikostni razred projekta oceniti na podlagi nekaj osnovnih podatkov o projektu, s pomočjo katerih primerjajo predvideni projekt s tistimi, ki so jih na svoji poklicni poti že srečali.

Programski sklop 4BUILD Ocena investicije sledi temu algoritmu in nudi uporabniku pomoč pri pripravi izračuna. Postopek je sestavljen iz več korakov. Predpriprava za delo s to metodo zahteva definicijo značilnih količin, ki se upoštevajo pri izračunu, in predloge za pripravo projekta. Vsak projekt, ki je pripravljen na osnovi predlog, je mogoče primerjati s poljubnimi sorodnimi projekti. Program na osnovi teh podatkov pripravi oceno  predvidene vrednosti projekta in cene investicije na enoto. Formula za izračun vrednosti je zelo preprosta:

Ocenjena vrednost del = Količina * Izkustvena cena

Količina je določena na posameznem projektu, izkustvena cena pa je izračunana kot povprečna cena istovrstnih postavk na podobnih projektih.

Značilne količine

Gabariti ali značilne količine opišejo obseg projekta. Nabor gabaritov je poljuben, vsebovati pa morajo vse podatke o projektu, ki dajejo grobo sliko razsežnosti projekta in odločilno vplivajo na vrednost investicije.

V primeru objekta visoke gradnje so takšni podatki lahko bruto površina objekta, neto površina objekta, volumen objekta, površina strehe, površina zunanje ureditve in drugi. Nabor podatkov ne sme biti premajhen, da ne vpliva negativno na kvaliteto ocene. Prevelik nabor pa pomeni nepotrebno porabo časa za zagotavljanje in vnos podatkov. Za vse sorodne projekte mora biti na voljo isti nabor gabaritov.

Predloge projektov

Za oceno investicije so ključnega pomena ustrezne Predloge projektov. Predloge so po strukturi podobne običajnim predračunom, le da so precej preprostejše. V njih je definirana samo struktura skupin del, ki se pojavljajo na projektu, in ne vsebujejo posamičnih popisov del. Z uporabo predlog uporabniku ni potrebno za vsak projekt posebej definirati strukture skupin, istovrstni projekti pa postanejo med sabo neposredno primerljivi.

Predlogo je mogoče pripraviti povsem na novo, lahko pa jo ustvarimo tudi iz kateregakoli obstoječega projekta. Vsako skupino del na predlogi je potrebno povezati z enim od gabaritov. To pomeni, da je vrednost del v tej skupini premo sorazmerna z določeno količino, ki opisuje ta objekt. Za skupino del ZUNANJA UREDITEV je denimo ključni podatek Površina zunanje ureditve. Ceno na enoto posamezne skupine program izračuna po izkustveni metodi. Upošteva vrednosti obstoječih že izdanih situacij na projektih, ki so povezani z isto predlogo.

Priprava novega projekta za oceno investicije

Postopek priprave novega projekta se ne razlikuje bistveno od standardnega postopka. Vnesti je potrebno osnovne podatke, ki opišejo projekt (naziv, koda, investitor, DDV…).

Istočasno je potrebno tudi določiti predlogo predračuna, ki jo želi uporabnik uporabiti. Z izbiro predloge je že določen nabor gabaritov, katerih količine bo potrebno vnesti. Prav tako pa tudi povezava, kateri gabarit se uporablja za izračun vrednosti posameznih skupin.

Naslednji korak je zapis osnovnih količin konkretnega projekta. Vnesti je potrebno vse gabarite, ki opredeljujejo projekt. Z vnosom tega relativno majhnega nabora podatkov dobi program osnovo za vrednotenje projekta – podatek Količina v formuli izračuna.

Izdelava ocene investicije

Prvi korak izdelave ocene je izbira nabora primerljivih projektov. V nabor je mogoče vključiti poljubno število obstoječih projektov, temelječih na isti predlogi. Večje število referenčnih projektov zagotavlja kvalitetnejšo in zanesljivejšo oceno.

V fazi preračuna program zbere vse informacije o zaračunani vrednosti referenčnih projektov in na njihovi osnovi izračuna drugi podatek za oceno vrednosti – Izkustveno ceno.

Na izpisu ocene stroška je razvidna celotna struktura investicije in cena objekta na enoto posamezne značilne količine.

Prednosti

Bistvena prednost metode ocenjene vrednosti je v preprostosti izdelave izračuna in hitrosti postopka. Implementacija izkustvene metode v programski opremi je nadgrajena s širokim naborom natančnih podatkov izvedenih projektov iz uporabnikove lastne podatkovne baze programa 4BUILD.

Vsak izvedeni projekt pomeni dopolnitev nabora referenčnih podatkov. Podatkom se na ta način poveča uporabna vrednost, saj so poleg lastnega projekta koristno uporabljeni tudi kot pripomoček pri izdelavi novih projektov. Metoda s tem pridobiva na zanesljivosti, izračuni pa s časom postajajo kvalitetnejši in natančnejši.

Vir: revija Gradbenik, JAN./FEB. 2018