4BUILD v medijih – “Revija Gradbenik” – 10.10.2017

Programski vmesnik 4BUILD BIM Virtualizacija gradnje je nadgradnja paketa 4BUILD. Omogoča pripravo 5D podatkovnega modela projekta in združuje aktivnosti, ki naj bi jih na projektu izvedla projektant in popisovalec.

Osnova je 3D model objekta, narejen v kateremkoli 3D modelirniku. Edini pogoj je, da je zapisan v standardnem IFC formatu. Za vizualizacijo objekta in poenostavitev postopka je v program vgrajen pregledovalnik BIM modela. Z njegovo pomočjo je mogoče objekt gradnje pregledati, hkrati pa analizirati vse atribute in količine, ki pripadajo posameznim elementom modela.

4BUILD in BIM

Programska oprema 4BUILD je namenjena celoviti podpori priprave in izvedbe gradbenih projektov. Uporabljajo jo lahko vsi deležniki v projektu – investitor, projektant, popisovalec, izvajalec in podizvajalec ali nadzorni organ. Poenostavi in pohitri vse postopke za pripravo ocene stroška in analizo porabljenih finančnih, materialnih ali človeških virov ter obračun izvedenih del in pokalkulacijo rezultatov projekta. Spletni dodatek 4BUILD Inženiring razširi nabor uporabnikov tudi na gradbeno operativo na gradbišču. S povezavo na dokumentni sistem DocSys  Manager pa je mogoče celotno dokumentacijo projekta shraniti na enem mestu in jo narediti dostopno vsem deležnikom projekta.

Kratica BIM je v slovenskem gradbeništvu že znana in uveljavljena, čeprav so primeri praktične implementacije koncepta žal še redki. Označuje drugačen, svež pristop k pripravi in izvedbi gradbeniških projektov in drugih projektov grajenega okolja. Najvažnejši element tega koncepta je enoten informacijski model zgradbe, ki na enem mestu vsebuje vse informacije o projektu. Informacije so zapisane v enotnem podatkovnem modelu, ki ga prepoznajo, uporabljajo in dopolnjujejo vsi deležniki projekta. Orodja, ki jih uporabljajo, morajo biti sposobna prepoznati podatke, shranjene v modelu. Kot nenapisan standard pri izmenjavi podatkov pa se je uveljavil podatkovni format IFC.

Priprava 5D modela

Z uporabo dodatka 4BUILD BIM Virtualizacija gradnje je postopek priprave ocene stroška bistveno poenostavljen. Program uporabniku omogoča, da s pomočjo grafičnega vmesnika ali s posamičnim izborom 3D elemente objekta združi v funkcionalno povezane skupine. Program iz informacij, zapisanih v 3D modelu, izračuna predvidene količine in izmere. Skupine elementov in z njimi povezane količine uporabnik dopolni s tehnološkim in normativnim ozadjem. Pripravi ga s pomočjo standardiziranih podatkovnih baz, ki so sestavni del programa 4BUILD ali pa jih definira sam. Vse predvidene tehnološke postopke prenese na ustrezne popisne postavke. Končni rezultat je popis del z izračunanimi stroški izvedbe ter opremljen s predvideno porabo vseh virov – 5D model. Funkcionalno je povsem enak običajni oceni stroška, pripravljenih na podlagi popisov del in opravljenih predizmer.  Postopek priprave pa je bistveno krajši, hitrejši in bolj nazoren ter natančnejši, saj je mogoče v modelu kadarkoli preveriti, ali je kakšen element ostal neupoštevan.

Terminski plan

Ogrodje terminskega plana predstavlja nabor aktivnosti, ki naj se izvedejo na projektu. Skupine 3D elementov  je mogoče enostavno povezati s planiranimi aktivnostmi. Izračun porabe časa se izvede samodejno iz podatkov 5D modela (izračunane količine v popisih, pomnožene z normativnimi količinami iz podatkov tehnologije). Za pripravo ustreznega 4D modela je potrebno predvideti definirati velikosti ekip, ki bodo izvajale posamezne aktivnosti. Aktivnosti pa je potrebno funkcionalno povezati in med njimi vzpostaviti ustrezne relacije. Simulacijo predvidenega poteka gradnje si je mogoče ogledati v pregledovalniku.

Obračun del

S uporabo grafičnega vmesnika postane priprava obračuna del in izdajanje situacij preprosto in rutinsko opravilo. Izbor skupin elementov, ki so izdelani delno ali v celoti, nazorno prikaže izvedena dela, preračun količin pa se izvede samodejno iz podatkov 3D modela. Vzporedno se polni zapisujejo tudi podatki v gradbeni knjigi. Mogoč je tudi standardni način priprave obračuna z neposrednim vnosom izvedenih količin, iz količin v gradbeni knjigi in v obračunskih situacijah pa program povratno ugotovi dokončanost posameznih skupin. Ne glede na način vnosa si lahko kadarkoli ogledamo grafični prikaz poteka gradnje z izrisom elementov glede na status dokončanosti.

Velika prednost takšnega sistema dela je preprostost postopkov, nazornost in preglednost vseh podatkov ter možnost vizualizacije vseh postopkov od priprave ocene stroška in plana do realizacije oziroma izvedbe projekta.

Največja dodana vrednost pa spoznamo v trenutku, ko pride do sprememb v projektni dokumentaciji oziroma v 3D modelu. Vsi elementi 3D modela so nedvoumno povezani s popisi, za vsak popis pa je mogoče ugotoviti, kateri elementi ga sestavljajo. Zato pri spremembi modela program prepozna predhodno ustvarjene povezave in brez dodatnih posegov uporabnika:

  • Osveži izračune količin 5D na osnovi sprememb 3D modela
  • Iz 5D modela izloči elemente, ki so bili v 3D modelu odstranjeni
  • V 3D modelu prepozna nove elemente, ki v 5D modelu niso upoštevani
  • Izračuna novo ceno projekta

Spreminjanja projektne dokumentacije zato ne povzroča nerešljivih težav za popisovalce in druge udeležence projekta. Zagotavlja ponovno uporabo vseh informacij 5D modela, ki so že bili pripravljeni. Posledično pa zahteva minimalen dodatni napor za pripravo korigiranih 4D in 5D modelov. Na ta način rešuje eno največjih težav projektnega dela –  sinhronizacijo informacij in upoštevanje naknadnih sprememb v predhodnih fazah projekta.