4BUILD LITE

Programska rešitev 4BUILD LITE je namenjena manjšim gradbenih in izvajalskih podjetjem za hiter odgovor na povpraševanja trga s hitro pripravo predračuna in enostavno izvedbo tržne prilagoditve predračunskih postavk.

Program že v osnovi vključuje kalkulacijske osnove s podatkovno zbirko za Visoko gradnjo. Možnost uporabe dodatnih podatkovnih zbirk.

4BUILD LITE vključuje funkcionalnosti:

 • KALKULACIJSKE OSNOVE
  urejanje standardne baze opisov in normativov (klasična metoda ali tehnična kalkulacija); urejanje proizvodnih virov in urejanje nabora cenikov; izdelava lastnih podatkovnih zbirk opisov z normativi in proizvodnimi viri; standardizirane podatkovne zbirke za različna področja gradbeništva; enostaven uvoz popisov in privzemanje tehnologije in normativov za tržni izračun vrednosti; samodejno dodajanje opisov in cen k standardnim šifram postavk (Excel, PIS,BIM)
 • PROJEKTI
  izbor, pregled in urejanje projekta, skupine projektov, podatki o projektu (vrsta, številka in datum gradbenega dovoljenja, datum pričetka, rok zaključka, vrednost, kraj izvedbe, investitor, izvajalec, projektivni biro, vodja projekta, vodja del, nadzornik, revident…)
 • PREDRAČUNI
  priprava predračuna del s sestavo lastnih pozicij ali iz razpoložljivih zbirk; hitra ocena investicije s prikazom ključnih postavk na projektu; urejanje vsebine predračunov in kalkulacijskega cenika; ABC analiza; pregledna izdelava izvlečkov popisov po posameznih objektih; vrstah in podvrstah del; hitro ugotavljanje finančnih posledic spremembe na projektu; uporabnost že izdelanih projektov, ki povečajo vrednost podatkovnih zbirk; celovit pregled na časovni in denarni okvir projekta (4D in 5D tehnologija).
 • OBRAČUNI
  priprava situacij na projektu s prikazom obračunanih količin posameznega obdobja; urejanje količin situacije; gradbena knjiga; priprava listov gradbene knjige z izmerami in skicami; enostaven izračun izmer s pomočjo formul geometrijskih likov; dnevno vodenje gradbenega dnevnika; ABC analiza; celovit vpogled nad stroški in pregled ključnih postavk in virov na projektu; tiskanje situacije in obračunskih listov; hitra priprava mesečnih obračunov s prikazom vseh ključnih informacij na enem mestu; priprava in tiskanje računa; pokalkulacije
 • IZMENJAVA PODATKOV
  omogočena dvosmerna povezava z Excel dokumenti; projektno informacijski sistem PIS
 • Druge podatkovne zbirke (ni zajeto – doplačilo)